Zgjidhni ZVAP nga lista ↓↓↓ Institucioni arsimor Zgjidhni Profilin nga lista  ↓↓ Nr vende vakante/provizore Shenime ( sa vende vakante , sa provizore) etj
Librazhd SHMB Dorez Edukim Fizik Provizor 1
Librazhd SHMB Dorez Gjuhë Angleze Provizor 1
Librazhd SHMB Zgosht Var,Studen Matematikë Vakant 1
Librazhd SHMB Hotolisht Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Provizor 1
Librazhd 9-Vjeçare Dragostunje Arsimi Fillor Vakant 1
Librazhd SHMB Orenje, 9-Vjecare Togez Gjuhë Angleze Vakant 1
Librazhd Shkolla 9- Vjecare Gureshpate Var.  Vilan Gjuhë Angleze Vakant 1
Librazhd Shkolla 9- Vjecare Spathar,Vart,Babje ,9-Vjecare Prevalle Edukim Fizik Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht vartese Destan Sina Gjuhë Angleze Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht vartese Vulcan Arsimi Fillor Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht ''Rahman Çota''  Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare ''Sabrije Qyra'' Dardhe Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare ''Shaban Leka'' Xhyre Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd SHMB Zgosht  ''Isak Alla'' Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare Zdrajsh Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd SHMB Dorez "Shefqet Dosku'' Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd SHMB Dorez "Shefqet Dosku''vartese Gizavesh Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare Vilson Blloshmi Librazhd Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Orenje Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare Zdrajsh Histori Me  Afat 1
Librazhd SHMB Orenje,  Vartese gurakuq Arsimi Fillor Me  Afat 1
Librazhd Shkolla e Mesme Ibrahim Muça  Librazhd Histori Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare Zdrajsh Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjecare ''Kasem Zika'' Prevalle ,Vartese Lunik Matematikë Vakant 1
Librazhd SHMB  Orenje Vartese 9-Vjecare Gurakuq,Rinas 12 ore Edukim Fizik Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare  Mirake 1,2 Gjuhë Angleze Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare  Mirake 1, Histori Vakant 1
Librazhd SHMB  Orenje  Gjeografi Me  Afat 1
Librazhd  9-Vjeçare ''Veiz Çota'' Togez Edukim Fizik Me  Afat 1
Librazhd SHMB Zgosht  ''Isak Alla'' Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Orenje Vartese 9-Vjecare Gurakuq,Rinas   Arsimi Special Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare Spathar vartese Babje Gjuhë Angleze Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht ''Rahman Çota''  Matematikë Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht ''Rahman Çota''  Gjuhë Angleze Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht ''Rahman Çota'' Vartese Hotolisht Fshat Matematikë Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht ''Rahman Çota'' Vartese Vulcan MAL Arsimi Fillor Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare  Mirake 1,2 Gjuhë Angleze Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Gostime Arsimi Fillor Me  Afat 1
Librazhd 9-Vjeçare ''Vilson Blloshmi Vartese Librazhd Katund Histori Me  Afat 1
Librazhd SHMB  Hotolisht ''Rahman Çota'' Vartese Hotolisht Fshat Matematikë Me  Afat 1
Librazhd SHMB Dorez "Shefqet Dosku'' Matematikë Me  Afat 1
Librazhd SHMB Dorez "Shefqet Dosku'' Gjuhë Angleze Vakant 1
Librazhd 9-Vjecare ''Kasem Zika'' Prevalle  Biologji Me  Afat 1