Renditja sipas profileve dhe piket per kandidatet per pune jashte portalit      
         
Nr. EMER MBIEMER PROFILI PIKET                SHENIME
1 E.A Arsim Fillor 3  
2 V.G Arsim Fillor 2.5  
3 S.A Arsim Fillor 1.5  
4 N.Hasa Arsim Fillor 1.5  
5 E.Sh Arsim Fillor 0.5  
6 E.H Histori-Gjeografi 1.5  
7 G.P Matematik 23.5  
8 F.K Matematik 1  
9 S.B Matematik 1  
10 N.L Matematik-Informatik 1  
11 G.C Gjuhe shqipe-letersi 2  
12 E.S Gjuhe shqipe-letersi 1.5  
13 D.Rr Histori-Gjeopgrafi 1  
14 A.V Histori-Gjeopgrafi 1  
15 A.K Anglisht   (vetem bachelor 3  
16 A.K Anglisht   (vetem bachelor 2.5  
17 O.H Frengjisht 1.5  
18 L.B Edukim Fizik 1  
19 M.H Edukim Fizik 1  
20 A.S Arte Skenike    (vetem bachelor) 1.5  
21 M.M Muzik 1.5  
22  G.T. Anglisht   
23        
24